Všeobecné obchodné podmienky

1.1 Predávajúcim je spoločnosť prevádzkujúca internetový obchod

www.evacollection.sk
EVA COLLECTION S.R.O.
OKRUŽNÁ 92/A
945 01 KOMÁRNO
IČO: 51 405 521
DIČ: 2120691771
e-mail: pralinky@evacollection.sk (ďalej len predávajúci)

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar je možné zo strany kupujúceho objednať nasledovne:
a) prostredníctvom eshopu na stránke www.evacollection.sk alebo kontaktovaním e-mailom na pralinky@evacollection.sk
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín e-mailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť e-mailom na pralinky@evacollection.sk. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci vráti peniaze späť na bankový účet kupujúceho, ktorý mu je kupujúci povinný potvrdiť e-mailom.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúceho bezodkladne o tejto skutočnosti informuje a ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške na bankový účet kupujúceho, alebo mu ponúkne náhradný tovar, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v
prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).
2.7 Predávajúci má právo stornovať objednávku v prípade, ak kupujúci neuhradí faktúru zaslanú predávajúcim v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.

3. CENY

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.
3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je uvedená priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.Minimálny odber 40 Eur.

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci prevodom na účet predávajúceho uvedený vo faktúre. Predávajúci na základe prijatej objednávky vystaví faktúru, ktorú pošle kupujúcemu e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho
c) cez platobnú bránu po dokončení objednávky cez eshop.
4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s
tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 9 pracovných dní od potvrdenia objednávky, v prípade tovaru, ktorý predávajúci ponúka na svojej webovej stránke. V ojedinelých prípadoch pri tovare prezentovanom na webovej stránke predajcu môže dôjsť k predĺženiu tejto dodacej lehoty, o čom bude kupujúci informovaný. V prípade, že kupujúcemu nevyhovuje táto dodacia lehota, môže v súlade s bodom 2.5 objednávku stornovať. V prípade tovaru vyrábaného na základe individuálnych požiadaviek kupujúceho, bude dodacia lehota po dohode s kupujúcim stanovená a potvrdená predávajúcim písomne.
5.2 Tovar bude vyexpedovaný po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.
5.3 Predávajúci si vyhradzuje právo posunúť dodávku objednaného tovaru v prípade, ak budú podmienky na transport nevyhovujúce z hľadiska poveternostných podmienok. Vzhľadom na povahu predávaného tovaru, tovar je možné dodať iba
vtedy, ak v nasledujúci deň je predpovedaná denná teplota v rozmedzí od +5°C do +20°C. Predchádzame tak poškodeniu tovaru pri transporte.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností pri objednávke:
a) kuriérskou službou – Miesto doručenia je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad).
b) osobný odber na adrese GREEN VILLAGE, ORECHOVÝ RAD, DUNAJSKÁ LUŽNÁ po predchádzajúcej dohode telefonicky na čísle (+421) 903 453 005
c) preprava vrámci Bratislavy predávajúcim
Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný listak to vyžaduje povaha tovaru.
6.2 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
6.3 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona „od kúpnej zmluvy“, ak už kupujúci prevzal tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. 7.2 Tovar na vrátenie musí byť:
a) nepoškodený,
b) kompletný
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky, dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene a použiť vhodné balenie, (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru.
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 1 mesiac od dátumu výroby pri pralinkách a pri hotových čokoládových výrobkov je záručná doba pol rok od dátumu výroby. V prípade potravinových produktov sa záručná doba stanoví Minimálnou dobou trvanlivosti produktu. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.
8.5 Záruka sa nevzťahuje na výrobky vtedy, keď tovar nebol správne uskladnený (pri teplote 15-18 °C, ma tmavom a suchom mieste.
8.6 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.6.1. Čo najskôr nás informovať e-mailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
8.6.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Kompletné informácie o ochrane osobných údajov nájdete v sekcií „Ochrana osobných údajov“.

10. Záverečné informácie

10.1 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto VOP.
10.2 Všetky zmeny a ich účinnosť nastanú uverejnením na webovej stránke predávajúceho www.evacollection.sk
10.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.03.2021.

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu