Zásady ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v
súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Bez toho, aby sme poznali niektoré Vaše osobné údaje, nemôžeme
plnohodnotne fungovať. Prečo? Pretože na odoslanie objednávky potrebujeme vedieť Vaše meno a adresu. Tieto dáta chránime pred zneužitím a poskytneme ich len našim partnerom, ktorý zabezpečujú prepravu tovaru (kuriér) a platobný styk. Zároveň potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať, v prípade, že
máte záujem o spoluprácu, alebo aby sme Vám mohli zaslať informačný e-mail.

I. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov na webe www.evacollection.sk je:

EVA COLLECTION S.R.O.
OKRUŽNÁ 92/A
945 01 KOMÁRNO
IČO: 51 405 521
DIČ: 2120691771
e-mail: pralinky@evacollection.sk

II. ROZSAH A ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich
dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

● POSKYTOVANIE SLUŽIEB, PLNENIE ZMLUVY.

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska,
v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, číslo účtu, popr. telefón bezpodmienečne potrebujeme k plneniu zmluvy (dodania tovaru).

● VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Ak ste zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. Na základe zákona, musíme tieto údaje pre potreby účtovníctva uchovávať po dobu 10 rokov.

● MARKETING – ZASIELANIE INFORMAČNÝCH E-MAILOV

Vaše osobné údaje (e-mail, poprípade meno), na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných ponúk. Ak ste našim zákazníkom, konáme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe Vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. Súhlas vyjadríte tzv.
Double opt-in potvrdením. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov v rozsahu e-mail, prípadne meno. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

● FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA, REFERENCIE

Len na základe Vášho súhlasu môžeme použiť Vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na našich stránkach, a to do doby, než Váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

III. COOKIES

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu. Webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači
zakázať.

IV. ZABEZPEČENIE A OCHRANA

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov, a teda:

● Zabezpečeným prístupom do našich počítačov (zabezpečené heslom).
● Zabezpečeným prístupom do telefónov (zabezpečené heslom).
● Zabezpečeným prístupom do e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
● Zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailovú rozosielku (zabezpečené menom a heslom).
● Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom).
● Šifrovanou komunikáciou na našom webe (platný certifikát https).
● Zabezpečeným prístupom do členských sekcií webu (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
● Pravidelnou aktualizáciou softwaru.
● Bezpečne uzamknutou prevádzkarňou (zabezpečené uzamykateľnými dverami).

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

V. POSKYTNUTIE ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

K Vašim osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov. Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť:
● Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
● Google Inc. (google analytics), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
WebSupport s. r. o., IČO: 36 421 928, sídlo: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
● Woocommerce Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA
● 123 Kurier (kuriérska služba) – Tomanoczyho 378, 02743 Nižná , Slovenská republika, IČO: 46598863
● Sharkani – digitálna agentúra DCBI s.r.o., Kazanská 52, 82106 Bratislava, Slovensko, IČO: 45 343 381

Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca aj ako spracovateľ, môžeme sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu webu a podporných aplikácií alebo sa podieľajú na chode podnikania (účtovník). Iným subjektom, je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.
Uisťujeme Vás, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov.
Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s Eva collection s.r.o.. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či
spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takom prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na aktuálnych spolupracovníkov.

VI. VAŠE PRÁVA

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás cez e-mail: pralinky@evacollection.sk

● Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
● Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a v lehote 30 dní Vám doložíme, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
● Pokiaľ sa u Vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
● Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, domnievate
sa, že spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením sa z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)
● Právo na prenositeľnosť: Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám
informácie pošleme v elektronickej podobe. V tomto prípade potrebujeme aspoň 20 dní.
● Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na Vás zabudnúť, ale
pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému i zo
systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budem informovať na e-mail. Chcete vedieť aké údaje o Vás zhromažďujeme, prípadne požiadať o výmaz? Prosím kontaktujte nás na e-mail pralinky@evacollection.sk

VII. SŤAŽNOSŤ

Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení kontaktovať Evacollection s.r.o. aby sme toto prípadné nedorozumenie vyriešili.

VIII. MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše
osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

IX. ANALYTIKA

Webová analytika – Google Analytics

Na našich stránkach využívame službu Google Analytics od spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ďalej len „Google“), ktorá nám slúži na štatistické vyhodnocovanie návštevnosti nášho webu za účelom skvalitnenia našich služieb a vášho online zážitku. Údaje získane pomocou technológie Google Analytics nie sú používané k osobnej identifikácii návštevníka tejto webovej stránky. Vaša IP adresa je pri vašej návšteve anonymizovaná (skrátená o posledné tri čísla). Tieto údaje sú uložené v prostredí Google Analytics po dobu dvoch rokov.
Marketing – Google Adwords Remarketing, Google Conversion Tracking
Táto webová stránka používa vzdialený konverzný nástroj k anonymnej internej analýze efektivity nasadenej reklamy – Google Conversion Tracking. Ak sa dostanete na našu webovú stránku kliknutím na reklamný banner (inzerát) umiestnený na inej webovej stránke, uloží sa do vášho prehliadača súbor Cookie. Cez tento súbor rozpoznáme len to, že ste sa dostali na našu stránku po kliknutí na tento reklamný banner. Platnosť tohto súboru Cookie je 45 dní.

Cookies používame aj z dôvodu, aby mohol byť váš počítač v budúcnosti rozpoznaný aj na iných webových stránkach, ktoré sú súčasťou reklamnej siete Google Display Network a to na základe informácií uložených v koncovom zariadení užívateľa (informácií o návšteve našich stránok, vrátane dátumu a času, predvoleného jazyka, typu prehliadača, operačného systému a pod.), s tým, aby vám tam mohli byť prezentované reklamy prispôsobené vašim predpokladaným záujmom.

Kategórie, podľa ktorých sa vám v celej reklamnej sieti Google Display zobrazuje reklama podľa vašich záujmov, si môžete prehliadnuť, odstrániť alebo pridať vo vašom prehliadači na Google v nastaveniach preferencií reklamy. Cez tento nástroj môžete používanie Cookies pre reklamy založené na vašich záujmoch v reklamnej sieti Google Display aj celkovo odmietnuť a to tým, že si v prehliadači stiahnete a nainštalujete plug-in pre deaktiváciu Cookies pre zobrazovanie reklám. Ďalšie informácie k osobnému nastaveniu reklám založených na záujmoch prostredníctvom prehliadača Google získate aj tu.

Na našich webových stránkach taktiež využívame remarketingové technológie od Google. Týmito technológiami môžu byť užívatelia, ktorí naše stránky už navštívili, znovu oslovení cieľovo zameranou reklamou aj na iných stránkach partnerskej siete Google. Remarketingové technológie Google tiež využívajú Cookies.

Pokiaľ si neprajete dostávať reklamu podľa vašich záujmov, môžete pomocou nastavenia v Google používanie Cookies pre tento účel deaktivovať, a to tak, že prejdete na túto stránku a tam deaktivujete funkciu buď podľa vašich záujmov alebo deaktivujete všetky reklamy Google.

Pokiaľ nechcete participovať na Google Conversion Tracking alebo Google Remarketing, môžete odmietnuť i na to potrebné ukladanie Cookies – napríklad cez nastavenie prehliadača, ktoré automaticky deaktivuje ukladanie Cookies. Cookies pre webové služby Google môžete tiež deaktivovať tým, že váš prehliadač nastavíte tak, aby boli blokované Cookies z domény „googleadservices.com“. Ďalšie informácie, ako aj informácie pre deaktiváciu webových služieb Google pre mobilné koncové prístroje získate tu.

Na našich internetových stránkach využívame taktiež služby spoločnosti Facebook Inc (Facebook, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025) Facebook Conversion Pixel a Facebook Remarketing. Pomocou Facebook Conversion Pixels môžeme my a Facebook rozpoznať, že niekto klikol na našu reklamu na Facebooku a bol presmerovaný na našu stránku. Nevidíme pritom, aké iné stránky daný užívateľ otvoril. Informácie získané pomocou Facebook Conversion Pixel slúžia pre zostavovanie štatistík o úspechu a využívaní našich facebookových kampaní. Pritom však nezískavame a nedostávame žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné užívateľa osobne identifikovať. Pomocou technológie Facebook Remarketing môžu byť užívatelia, ktorí naše stránky už navštívili, znovu oslovení cieľovo zameranou reklamou aj na iných facebookových stránkach. My však nezískavame ani nezhromažďujeme žiadne informácie o tom, ktorým užívateľom Facebook reklamu cieľovo zobrazuje. Identifikácia jednotlivých užívateľov nie je možná.

Bližšie informácie o účelu a objemu získaných informácií a spracovaní vašich osobných údajov zo strany Facebooku, ako i možnosti nastavenia pre ochranu vašej súkromnej sféry na Facebooku, nájdete v Zásadách používania údajov Facebook.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE:

 

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

KAM POSIELAME VAŠE ÚDAJE:

Vo väčšine prípadov spracúvame Vaše údaje pre vlastné účely ako prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie. 

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe sprostredkovateľa a to najmä:
Slovenská pošta, 123 Kurier (kuriérska služba), TatraBanka.

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti. Sprostredkovateľom odovzdávame len také Osobné údaje, aké sú potrebné na vykonanie sprostredovateľskej činnosti.

Záverečné ustanovenia

Tieto aktualizované  informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.03.2021. Prevádzkovateľ (sprostredkovateľ) si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu